Odtwarzanie izolacji poziomej fundamentów

Zasadniczym problemem przy 90% przypadków zawilgocenia w budynkach jest brak lub uszkodzenie izolacji poziomej przeciwwilgociowej. Izolacja pionowa odpowiada za niewielki margines wilgoci w budynkach i nie ona stanowi problem. Co za tym idzie okopywania, opaski i inne tego typu zabiegi
są nie odpowiednim podejściem w osuszaniu budynków i odtwarzaniu izolacji przeciwwilgociowej.

Izolacja fundamentów a może inny problem

Nie zawsze problemy z wilgocią w budynkach tak podpiwniczonych jak i w parterowych związane są z koniecznością odtwarzania izolacji fundamentów. Często są to podstawowe błędy wykonawcze lub projektowe nie związane z wadami izolacji fundamentów, które doświadczony specjalista jest w stanie precyzyjnie określić i przyjąć odpowiednią dla problemu technologie naprawy.

Opaska jako izolacja przeciwwilgociowa ?

Nic bardziej błędnego w izolacjach jak wylewanie z betonu czy układanie z kostki do o koła budynku nie spotykamy.
Zastosowanie opaski jako izolacji przeciwwilgociowej jest dość powszechnie stosowane i równie często przyczynia się do pogorszenia sytuacji wilgociowej w budynku. Opaska zatrzymuje jedynie parowanie wody z gleby przy budynku czego efektem jest zawsze mokra gleba pod opaską, czyli odwrotnie do zamierzeń. Rolą opaski nie jest izolacja budynku ale zachowanie czystości elewacji, chodzi o to aby przy gwałtownym opadzie nie odbijało błotem na elewacje. Podsumowując opaska powinna być przepuszczalna i na tyle szeroka aby nie odbijało błotem na elewacje w czasie deszczu,natomiast jako izolacja przeciwwilgociowa czy element osuszania budynku działa wręcz odwrotnie.

Osuszanie budynków, izolacje a drenaż.

Osuszanie budynków i drenaż na działce nie idą w parze, drenaż nie jest elementem wpływającym na poziom wilgoci ścian. Tym elementem są izolacje przeciwwilgociowe.
Osuszanie budynków poprzez drenaż to mit. Woda z systemu musi być gdzieś odprowadzona, pytanie gdzie? W przypadku wzrostu poziomu wód podskórnych woda pojawia się najpierw w dołach chłonnych i wraz z dalszym wzrostem poziomu w systemie rur drenarskich więc gdzie tu sens drenowania.
Rolą drenażu nie jest walka z wodami podskórnymi, a zbicie wody opadowej z powierzchni działki w przypadku płytko zalegających warstw nieprzepuszczalnych dla wody i odprowadzenie jej do dołów chłonnych z których jest pobierana do prac gospodarczych w okresie suszy bądź znika jeżeli jeżeli pod dołami chłonnymi nie ma już warstwy nie przepuszczalnej dla wody.

Osuszanie budynków a poziom wód podskórnych

Poziom wód podskórnych nie jest istotnym elementem przy wadach izolacji przeciwwilgociowej budynków parterowych. Czy lustro wody podskórnej znajduje się okresowo 30 cm pod ławą fundamentową czy 120 cm pod ławą to przy braku izolacji poziomej lub jej wadach skutkuje to takim samym poziomem wilgoci w ścianach. Kapilarnie podciąganie związane jest z poziomem wilgoci w glebie a nie poziomem lustra wody podskórnej.

Izolacja ciężka przeciwwodna Uwaga!

W całym spektrum działań mających na celu doprowadzenie do efektu zwanego osuszanie budynków pełna ciągłość budowanych czy odtwarzanych hydroizolacji przeciwwodnych ma podstawowe znaczenie dla powodzenia całości działań.

Odtwarzanie izolacji ze szczególnym naciskiem na izolacje przeciwwodne fokusując się tylko na miejscach przecieków,działanie fragmentami nie doklejonymi do siebie nie rokuje pozytywnych efektów. W miejscu wycieku i punktowo działamy tylko w przypadku uszczelniania ww technologii iniekcji ciśnieniowych i plombowania w punktach dokładnie z djagnowanych uszkodzeń miejscowych kwalifikujących się do interwencji punktowej.

Izolacja przeciwwodna, roztopy i zalania.

Odwilż im bardziej gwałtowna tym bardziej testuje izolacje przeciwwodne budynków za sprawa zmiennego poziomu wód podskórnych. Wody podskórne natomiast są główną przyczyną zalewania podziemnych części budynków, w szczególności piwnic i garaży podziemnych. Okres wzrostu ciśnienia działającego na hydroizolacje spowodowany wzrostem poziomu wód podskórnych to też idealny okres do przeprowadzenia wizji na obiekcie i zadecydowania o metodzie naprawy.

Izolacja przeciwwilgociowa a termomodernizacja budynku

Wilgoć i grzyb pojawiają się często po ociepleniu budynku.Docieplając budynek zamykamy wilgoć w ścianach, kiedy poprzednio w dużej części oddawana była przez ściany na zewnątrz.Przed zrobieniem z domu szczelnego termosu upewnijmy się co do skuteczności izolacji przeciwwilgociowych i w razie potrzeby wykonajmy odtworzenie izolacji przeciwwilgociowych i proces osuszania budynku a wykonana następnie termomodernizacja budynku będzie miała warunki do prawidłowego funkcjonowania.

Odtwarzanie hydroizolacji prace zewnętrzne

Wraz z końcem zimy i wzrostem temperatury możemy przystępować do odtwarzania izolacji w tych przypadkach w których konieczny jest komfort termiczny. Czyli w praktyce dotyczy to wszystkich obiektów niepodpiwniczonych i tych w których pomimo możliwości odtworzenia hydroizolacji od środka słabe docieplenie bądź jego brak uniemożliwiają prace w zimie. Osuszanie takich budynków a w zasadzie odtworzenie izolacji przeciwwilgociowych powinno się wykonać w okresach ciepłych od wiosny do jesieni.

Osuszanie budynków trafna diagnoza

Przed przystąpieniem do prac mających na celu osuszenie budynku koniecznie należy wykonać audyt w celu określenia przyczyny i w konsekwencji wybrać taką technologię osuszenia budynku która będzie najbardziej adekwatna do naszego przypadku. Osuszenie budynku a w szczególności odgrzybienie nie zawsze związane jest z odtwarzaniem izolacji przeciwwilgociowej.

Osuszanie budynków izolacja przeciwwilgociowa

W odtwarzaniu izolacji przeciwwilgociowej i osuszaniu budynków często spotykamy się z posadowieniem izolacji poziomej ścian i posadzki na różnych rzędnych.

Izolacja pozioma wykonana na różnych rzędnych często nie jest dowiązana do siebie wzajemnie co skutkuje wilgocią . Częstym przykładem takiego błędu w ciągłości izolacji poziomej przeciwwilgociowej jest parter budynku z rzędną posadzki jednej części zaniżoną w stosunku do reszty parteru. Stan taki przyczynia się do korozji biotycznej w budynku . Ray Art rozwiązuje tego typu problemy w oparciu o nasze autorskie rozwiązania.

Izolacja przeciwwilgociowa rozbudowa budynku

W procesie osuszania budynków i odtwarzania izolacji przeciwwilgociowych, spotykamy się często z brakiem skuteczności izolacji , czego skutkiem jest podciąganie kapilarne wody,mostki wilgociowe jednym słowem wilgoć i grzyb w budynku.

W takich przypadkach należy dokładnie określić z która forma uszkodzeń jest przyczyną wilgoci oraz zagrzybiania oraz wykonać zabiegi mające na celu uzyskanie ciągłości izolacji, odtworzenie hydroizolacji w przypadku ich braku lub dowiązanie w miejscach mostków wilgociowych. Jako Ray Art w oparciu o 25 lat doświadczenia stworzyliśmy technologię pozwalającą na skuteczne odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej i uzyskanie jej ciągłości w sposób pozwalający mieszkać w budynku w trakcie wykonywania prac. Wszystkie stosowane środki maja atesty do stosowania w zbiornikach wody pitnej i nie są szkodliwe w żadnej postaci.

Odgrzybianie ścian, zasada

Odgrzybianie ścian bez ustalenia i likwidacji przyczyny wilgoci, nie odniesie spodziewanego skutku.

Odgrzybianie ścian powinno być działaniem , wieńczącym proces eliminacji wilgoci, najczęściej poprzez odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej. Ustalenie czy przyczyna tkwi w błędach hydroizolacji czy jest efektem występowania kondensacji wilgoci jest podstawą do dalszego działania. Odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej lub usunięcie mostków termicznych oraz usprawnienie wentylacji daje szanse na sukces procesu odgrzybiania i osuszania budynku. Jedynie po zalaniach, awariach i powodziach po wyschnięciu ścian odgrzybianie ma sens.

Izolacja przeciwwodna klin doszczelniający

W procesie osuszania budynków i odtwarzania izolacji od wewnątrz podpiwniczenia klin wodoszczelny w fasecie jest elementem prawie niezbędnym.
Wykucie fasetyi elastyczny klin wodoszczelny jest koniecznym elementem wewnętrznej wanny wodoszczelnej. Osuszanie budynków ich uszczelnianie i odtwarzanie izolacji przeciwwodnej opiera się na wykonaniu wszystkich wymaganych etapów izolacji wodochronnej zgodnie z zasadami sztuki .

Uszczelnianie podszybia wind

Izolacja przeciwwodna podszybia wind , tu zajmiemy się wodą wewnętrzną która dostaje się do podszybia z przestrzeni garażu podziemnego.

Częstym problemem jest woda w podszybiu która przedostaje się z warstw posadzki garażu podziemnego. Źródłem tej wody jest przede wszystkim śnieg wwożony na samochodach który po stopnieniu dostaje się warstwami izolacji do szybów windowych. Dodatkowo w takich przypadka występuje zawilgocenie ścian klatek schodowych. W takim przypadku izolacja polega na buforowaniu windy . Ze względu na wysokie zasolenie wody pośniegowej i inne utrudnienia jest to zadanie dla doświadczonych ekip. Ingerencja wody może też występować w okresie intensywnych opadów deszczu jego wlewaniu się zjazdem do budynku i przewożonym na samochodach . Izolacja w obrębie posadzki klatek schodowych i podszybia jest pożądana.

zagrzybianie w około okien

Zagrzybienie w glifach jest efektem kondensacji pary wodnej i absorbcji przez tynk w miejscu występowania punktu rosy. Zasadniczo za taki stan rzeczy spowodowany jest stosowaniem nie odpowiednich materiałów przez ekipy montujące okna okna.
Grzyb w glifach jest efektem przemarzania spowodowanym brakiem izolacji termicznej lub jej złym wykonaniem. Przede wszystkim gips z piachem nie zależnie od tego w jakiej formie występuje występuje, jest główną przyczyną magazynowania wilgoci i potęgowania mostków termicznych i efektu punktu rosy. Osuszenie i odgrzybienie polega między innymi na odpowiednim tynku i impregnacji hydrofobowej. Samo odgrzybianie nie przyniesie oczekiwanych efektów.
Dodatkowo wiele ekip montujących okna stosuje gips od zewnątrz a to już poniżej wszelkiej krytyki.

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa

Izolacja pionowa w obiegowym pojęciu odpowiada za większość problemów z wilgocią w budynkach, czy to prawda?

Znaczenie izolacji przeciwwilgociowej pionowej jest mało istotne, przy problemach z wilgocią w budynkach i odpowiada za niewielki % problemu zawilgocenia budynków.
Wynika to z tego iż ściany nie podciągają wilgoci w poziomie, i dlatego tylko nieznaczny procent wilgoci w budynkach pochodzi z wad lub braku izolacji poziomej przeciwwilgociowej. Dlatego odtwarzając izolację pionową przeciwwilgociową bez odtworzenia izolacji poziomej przeciwwilgociowej może wręcz pogorszyć sytuację zamykając wilgoć w ścianie.
Natomiast przy izolacji , przeciwwodnej izolacja pionowa jest nie do przecenienia, gdyż razem obie izolacje tworzą szczelną dla wody napierającej wannę.
Tak zwane podejście tradycyjne, okopanie budynku,nałożenie papy od zewnątrz to strzał do własnej bramki.

Izolacja przeciwwodna uszczelnianie piwnic

Przeciekające piwnice stanowią znaczny problem dla budynku, a uszczelnienie piwnic poprzez odtworzenie izolacji przeciwwodnej należy powierzyć doświadczonym fachowcom .
Przeciekające w okresie podwyższonego poziomu wód podskórnych piwnice, szczególnie jeżeli zlokalizowane są w nich urządzenia grzewcze lub lokale mieszkalne to już nie lada problem. Tak czy inaczej bark izolacji przeciwwodnych degraduje budynek i ma to kolosalny wpływ na zdrowie mieszkańców budynku. Odtworzenie izolacji przeciwwodnych zawsze poparte musi być gruntowną analizą problemu i odpowiednią technologią naprawy. Jedno jest jednak pewne, w większości przypadków próby odtworzenia izolacji od zewnątrz skazane są na niepowodzenie. Tylko szczelna wytworzona wewnętrznie wanna przyniesie efekt.

Ciągłość izolacji w budynku

Sama hydroizolacja to połowa sukcesu, trzeba zadbać o ciągłość wszystkich elementów hydroizolacji.

Wiele wilgoci w budynkach występuje mimo wykonanych hydroizolacji. Problemy te wynikają z braku ich ciągłości, czyli nie dowiązaniu poszczególnych elementów do siebie. Np. izolacja pozioma przeciwwilgociowa ścian nie jest doklejona do izolacją przeciwwilgociową pod posadzkową i powstaje mostek skutkujący zawilgoceniem ścian i w konsekwencji zagrzybieniem. Konsultacja na obiekcie pozwala ustalić stan izolacji, i wybrać odpowiednią technologie odtworzenia izolacji przeciwwilgociowych.

Uszczelnianie budowli, certyfikat Koster

W uszczelnianiu podziemnych części budynków i dylatacji oraz w odtwarzaniu izolacji przeciwwilgociowych istotną rzeczą jest wiedza a przede wszystkim doświadczenie zebrane przez lata pracy przy uszczelnianiu, iniekcjach, osuszaniu budynków i odtwarzaniu izolacji. Ray Art między innymi dzięki naszemu doświadczeniu w izolacjach jest autoryzowanym wykonawcą izolacji przeciwwilgociowych,uszczelnień żywicami iniekcyjnymi, izolacji przeciwwodnych, osuszaniu budynków i odgrzybianiu budynków w technologii Koester co potwierdzają otrzymywane od lat certyfikaty.
Certyfikat Koester

Certyfikat Remmers osuszanie izolacje

W odtwarzaniu izolacji przeciwwilgociowych istotną rzeczą jest wiedza a przede wszystkim doświadczenie zebrane przez lata pracy przy osuszaniu budynków i odtwarzaniu izolacji. Ray Art między innymi dzięki naszemu doświadczeniu w izolacjach jest autoryzowanym wykonawcą izolacji przeciwwilgociowych, izolacji przeciwwodnych, osuszaniu budynków i odgrzybianiu budynków w technologii Remmers co potwierdzają otrzymywane od lat certyfikaty. Certyfikat Remmers

Izolacja przeciwwilgociowa i termoizolacja drzwi

Zabezpieczenie przestrzeni pod drzwiami pod względem izolacji przeciwwilgociowej i termicznej to zasadniczo istotny punkt wpływający na komfort użytkowania budynku.
Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna w strefie drzwi najlepiej jeżeli jest zrobiona na etapie budowy budynku. Jeżeli pominięto te izolacje lub źle wykonano to można skutecznie rozwiązać problem i odtworzyć wymagane izolacje koszt jednak jest znacznie odbiegnie od niskich kosztów izolacji wykonanej pierwotnie na etapie budowy stanu surowego lub remontu kapitalnego.

Przemarzanie = wilgoć i zagrzybienie

Przemarzanie ścian doprowadzające do występowania punktu rosy w pomieszczeniach następuje często po elementach konstrukcji budynku. Najczęściej zagrzybienie występuje w rejonie nadproży, wieńców i innych betonowych i zbrojonych elementów.Odtwarzanie izolacji przeciwwilgociowych w takich przypadkach nie odniesie skutku samoistnie. Termomodernizacja i odpowiednia wentylacja to rozwiązanie plus oczywiście hydroizolacje.Po likwidacji przyczyny wilgoci a co za tym idzie zagrzybienia proces odgrzybiania ma sens.

Odtwarzanie zgodne ze sztuką izolacji przeciwwilgociowej

W przypadku uszkodzonej izolacji przeciwwilgociowej lub w przypadku braku izolacji przeciwwilgociowych należy przystąpić do osuszenia budynku wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwilgociowych. Sam proces powinien obejmować całe spektrum działań związanych z wybrana technologią czyli w szerokim skrócie : iniekcje w celu odtworzenia izolacji poziomej, redukcje soli zmagazynowanych w związku z podciąganiem wilgoci,szlamy uszczelniające i tynk wg specyfikacji WTA czyli tynkarska wyprawka niekapilarna. Pominięcie któregokolwiek z etapów technologii nie daje szans na pozytywny skutek naszych działań w dłuższym horyzoncie czasowym.

hydroizolacja błędy wykonawcze i korozja

Izolacja przeciwwilgociowa podlega wielorakim uszkodzeniom, dotyczy to szczególnie budynków z izolacjami z lat 60,70 i 80 które ze względu na wady materiałowe i oszczędne stosowanie nie wygrały próby czasu. Podstawową wadą obecnych izolacji przeciwwilgociowych poza jej położeniem jest ich zaniechanie na fragmentach obiektu. Zdarza się że do izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej zastosowano materiały nie odpowiednie do warunków w jakich przyjdzie im funkcjonować . W takich sytuacjach błędów w izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powinniśmy określić rodzaj uszkodzenia i odtworzyć hydroizolacje odpowiednio dobierając technologię.

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa redukcja soli

Konsekwencją wadliwej izolacji poziomej przeciwwilgociowej jest między innymi wysokie zasolenie konstrukcji związane z podciąganiem kapilarnym wraz z wodą rozpuszczonych w niej soli. Są to sole naturalnie zawarte w glebie, sole w postaci nawozów szczególnie na terenach po rolniczych i sole drogowe sypane i wylewane na drogi i chodniki w okresie zimowym. Brak izolacji przeciwwilgociowej a w szczególności izolacji poziomej przeciwwilgociowej przez lata doprowadzał do zmagazynowania w ścianach wszelkich rodzajów soli. Odtwarzanie izolacji przeciwwilgociowych nie może odbyć się bez ingerencji w problem zasolenia murów. Redukcja soli podczas odtwarzania izolacji przeciwwilgociowych i osuszania budynku jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego funkcjonowania tego budynku w przyszłości.

Hydroizolacja pozioma - zabezpieczenie przed wilgocią i grzybami

problemy z izolacja przeciwwilgociową poziomą a w konsekwencji z wilgocią i zagrzybieniem w budynku spowodowane mogą być między innymi brakiem izolacji poziomej przeciwwilgociowej co może wynikać z błędów na etapie stanu surowego budowy lub nie położeniem izolacji poziomej co szczególnie dotyczy budynków starszych niż lata 1960/1970 co do których warunki techniczne nie nakazywały szczególnej dbałości o izolacje przeciwwilgociowe. Najwięcej budynków bez izolacji poziomej przeciwwilgociowej to jednak obiekty przed wojenne i te zabytkowe znacznie starsze.
We wszystkich tych przypadkach należy odtworzyć izolacje poziomą przeciwwilgociowa w celu usunięcia się problemów z wilgocią i zagrzybieniem.

Preparat o odgrzybiania w budynkach

Udostępniamy profesjonalne narzędzie do walki z zagrzybieniem i impregnacji przeciwwilgociowej miejsc po odgrzybieniu. Pamiętać należy jednak że samo odgrzybienie bez likwidacji przyczyny zagrzybienia czyli wilgoci nie odniesie trwałego efektu, jednak nasz preparat na pewno w dużo większym stopniu wydłuży okres przed ponownym pojawieniem się grzyba na ścianach. Dla trwałego rozwiązania problemu zachęcamy do zaproszenia nas na konsultację i ustalenie najlepszego rozwiązania

Hydroizolacja balkonów i tarasów

Idzie okres odwilży i opadów deszczu a co za tym idzie wadliwe izolacje tarasów doprowadzą do przecieków i wilgoci a w konsekwencji do zniszczeń i grzyba na ścianach.
W nadchodzącym okresie będzie dużo problemów z wadliwą izolacją tarasu w postaci zalewania pomieszczeń pod tarasem i rozwoju zagrzybienia w związku z wilgocią. Jest to najlepszy okres do precyzyjnego ustalenia przyczyny przecieków czyli wad izolacji, wybrania metody naprawy izolacji tarasu i zarezerwowania terminu na okres sprzyjający naprawą zewnętrznym.

Geneza zagrzybienia i odgrzybianie

Grzyb, zagrzybienie występujące w okresach grzewczych w naszych budynkach można w zależności od warunków wilgociowych i innych parametrów wyeliminować lub zagrzybienie ograniczyć poprzez nie zastawianie ścian szczytowych narażonych na przemarzanie i mostki termiczne. Nie dosuwajmy mebli do ścian, zachowujmy przerwę pomiędzy ścianą a meblem tak aby zachować swobodną cyrkulację powietrza w tej przestrzeni i możliwość dogrzania wewnętrznej powierzchni ściany. Kardynalnym błędem jest natomiast montowanie na ścianach zewnętrznych, szczytowych szaf przesuwanych i innych zabudów. Każdy stolarz powinien o tym wiedzieć ale pomimo to nawet ci którzy o tym wiedzą w trosce o zyski nie powiedzą klientowi że jest to błąd bo może zrezygnuje z usługi ze względu na brak innego miejsca pod zabudowę lub weźmie innego wykonawcę który nie będzie miał takich oporów. Odpowiednie ustawienie i wbudowanie mebli ma znaczenie. Nasi specjaliści po wizycie na obiekcie dokładnie zbadają problem i przedstawią odpowiednie rozwiązania.

odgrzybianie ścian w budynkach

Samo odgrzybienie ścian bez likwidacji przyczyny zawilgocenia nie da rezultatów w dłuższym terminie, najdalej za dwa do trzech tygodni wilgoć spowoduje że grzyb zacznie się namnażać na nowa a po dwóch do trzech miesięcy stwierdzimy to naocznie.Szkoda zdrowia walczmy z grzybem systemowo wychodząc z założenia że samo odgrzybienie jest tylko zakończeniem procesu likwidacji źródeł wilgoci w naszym domu.

Wilgoć a mostki termiczne, przemarzanie ścian

Mostki termiczne w okresie zimowym są podstawową przyczyną zagrzybienia w budynkach, czyli w miejscu przemarzania na zimnych ścianach następuje kondensacja wilgoci z powietrza w pomieszczeniach. Nie zawsze jednak zawilgocenie na ścianach i co za tym idzie zagrzybienie spowodowane jest mostkami termicznymi jako takimi. Często pomimo prawidłowego ocieplenia budynku występuje to zjawisko a spowodowane jest to składowa parametrów takich jak wentylacja, wilgotność powietrza w pomieszczeniach, temperatura i ciągłość temperatury w obiekcie jak i sama cyrkulacja powietrza wewnątrz budynku związana z układem pomieszczeń. Nasze wieloletnie doświadczenia związane z problemem wilgoci w budynkach pozwoli nam rozwiązać Państwa problem związany z zagrzybieniem i związanymi z tym problemami zdrowotnymi.

profesjonalne odtwarzanie hydroizolacji

Odtwarzanie izolacji przeciwwilgociowej jest procesem który powinien zawierać w sobie samo odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej, osuszenie substancji budynku i przygotowanie chemiczne ścian do prawidłowego funkcjonowania w przyszłości. Samo np. podcięcie ścian i wbicie przepony poziomej nie rozwiązuje problemu i kłopot pozostaje taki sam jak był. W kwestii odtwarzania izolacji przeciwwilgociowej i osuszania należy działać kompleksowo na wszystkie aspekty problemu.

Uszczelnianie zawilgoconych posadzek

W ostatnim czasie coraz częściej występuje problem spękanych i przeciekających posadzek w niskich parterach na poziomie zero.
posiadamy odpowiednią technologie pozwalającą na reperacje spękanych posadzek i uszczelnienie całej powierzchni parteru.
Dotyczy to występujących plam wilgoci jak i dostawania się wody która występuje w postaci zastoisk na powierzchni posadzki.

izolacje przeciwwilgociowa i przeciwwodna

W procesie odtwarzania izolacji przeciwwilgociowych a w szczególności izolacji przeciwwodnych powinniśmy pamiętać o tym iż tylko zachowanie ciągłości tych izolacji nadaje sens całemu przedsięwzięciu. Odtwarzanie po fragmencie tam gdzie wydaje się że coś jest z izolacją nie tak doje skutek żadem a tylko powoduje zamieszanie i koszty. pamiętajmy izolacja przeciwwilgociowa tak jak i izolacja przeciwwodna muszą być wykonywane i odtwarzanie z zachowaniem ciągłości dla całości konstrukcji.

osuszanie budynków, hydroizolacje

Wybór notatek na temat odtwarzania izolacji i osuszania budynków będzie pojawiał się w tej zakładce, zapraszamy do zapoznania się z problematyką izolacji przeciwwilgociowych i izolacji przeciwwodnych w nowym i starym budownictwie.

uszczelnianie dylatacji części podziemnych budynków

W przypadku przeciekających dylatacji np. w garażu podziemnym im wcześniej dokonamy profesjonalnej naprawy tym lepiej. Im dłużej będziemy czekać z naprawa lub będziemy naprawiać byle jak doprowadzimy do sytuacji w której środowisko wytworzone samej dylatacji będzie oporne na doszczelnienie, w szczególności dotyczy to nacieków węglanowych do których bardzo ciężko dowiązać się jakąkolwiek masą czy żywicą izolacyjną z zachowaniem szczelności.

Wybór technologii osuszenia i izolacji

kategoria: — site admin

Pamiętajmy iż nie każda izolacja w konsekwencji daje efekt osuszenia budynku i na odwrót nie każde osuszenie wiąże się z rozwiązaniem problemu wilgoci i izolacji na przyszłość. Wbijanie w ścianę blach czy innych przekładek zablokuje podciąganie wilgoci powyżej ich rzędnej ale nie rozwiążę osuszenia i redukcji soli które w dalszym ciągu będą magazynowały w ścianie pokłady wilgoci i w pewnych warunkach pulweryzowały tynki a w innych powodowały korozję biotyczną. To samo dotyczy metod elektryczno osmotycznych które nie rozwiązują problemu a pond to ich wpływ na nasze zdrowie nie jest obojętny i nie do końca zbadany. Wstawienie osuszaczy czy generatorów mikrofalowych też nie daje długofalowego rozwiązania bo w przypadku zawilgocenia spowodowanego brakiemizolacji lub ciągłości izolacji wilgoć wróci w postępie geometrycznym.
tylko kompleksowe podejście obejmujące odtworzenie wymaganych izolacji, redukcję zmagazynowanych soli oraz wytracenie wilgoci w procesie izolacyjnym daje pełem sukces i pewność na lata. Dlatego udzielamy najdłuższych na rynku gwarancji gdyż działamy kompleksowo i rozwiązujemy pełne spektrum problemów wpływających na kondycję budynku.

Cieknące tunele i konstrukcje podziemne

kategoria: — site admin

Proponujemy uszczelnienia przeciwko wodzie napierającej wszelkich tuneli, podziemnych łączników jak i zwykłych głęboko posadowionych piwnic. Duże spektrum naszych możliwości technologicznych
pozwoli wybrać odpowiednie rozwiązanie do każdego „wodnego” problemu.

Impregnacja hydrofobowa piaskowca i innych kamiennych okładzin.

kategoria: — site admin

W naszej ofercie mamy skuteczny system konserwacji i impregnacji hydrofobowej kamieni naturalnych. Niezależnie od problemów związanych z chłonięciem wilgoci, pozwala on zachować walory estetyczne jaki ułatwia czyszczenie takich powierzchni.

Cieknące balkony

kategoria: — site admin

Częstym problemem z jakim borykają się właściciele nowych mieszkań i domów są przeciekające lub mostkujące wilgoć balkony i tarasy. Problem ten ma wiele składowych, od wad projektowych po niechlujstwo wykonawcze. Ray Art posiada sprawdzony poparty długimi gwarancjami autorski system rozwiązywania tego typu problemów. Jedyną jego wadą jest konieczność zachowania komfortu termicznego w czasie prac i bezpośrednio po nich co warunkuje możliwość wykonywania napraw od
Kwietnia do Października z wyłączeniem okresu zimowego.

Zima za pasem

kategoria: — site admin

Czas ucieka
W związku z nadchodzącą zimą pozostaje coraz mniej czasu na rozwiązanie problemu zawilgocenia w niepodpiwniczonych częściach budynków.
Zachęcamy do współpracy i konsultacji w celu określenia przyczyny zawilgocenia, niejednokrotnie źródło zawilgocenia i zagrzybienia nie stanowi wielkiego problemu i zaradzenie problemowi nie wiąże się z dużymi nakładami.
W częściach podziemnych budynków walczyć z problemem można w zasadzie cały rok, jednak zależy to od indywidualnych warunków w piwnicy.

Okna a wilgoć i zagrzybienie.

kategoria: — site admin

Okna a zagrzybienie.

Montaż szczelnych okien a w szczególności nieprawidłowy montaż z użyciem nieodpowiednich materiałów a w szczególności gipsu prowadzi do zagrzybienia lokalu i powstania środowiska niekorzystnego dla naszego zdrowia jak substancji budynku.

Problemy z oknami.

Przykład wadliwego montażu.

Proponujemy konsultacje na obiekcie.
sprzedaż okien
sprzedaż okien z urządzeniami zapewniającymi automatyczną wentylację.
prawidłowy montaż okien własnych i zakupionych u nas.
przemontowanie wadliwie zamontowanych okien.
montaż automatów wentylujących w istniejących oknach.

HACCP

kategoria: — site admin

Dostosuj swoją firmę do wymogów HACCP

Proponujemy dostosowanie substancji budowlanej do wymogów HACCP i innych norm.
Osuszamy, odgrzybiamy i impegnujemy trwale wszystkie rodzaje obiektów.
Proponujemy zgodne z normami wykończenie pomieszczeń dla branży spożywczej.
Wszystko w dogodnych terminach i przy odpowiednio długich gwarancjach.
Zapraszamy do współpracy.

W skład pakietu wchodzą:
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe
Zabezpieczenie przeciwgrzybiczne
Posadzki zgodne z HACCP
(anty poślizgowe, trwale odporne na środki czystości i środki chemiczne,bardzo trwałe mechanicznie w bogatej palecie kolorów i wzorów)
Zgodne z HACCP wykończenie ścian
Przeciwpleśniowe farby, fugi i masy uszczelniające.
Planujesz remont lub modernizację służymy konsultacją.

Konsultacje.

kategoria: — site admin

Wykonujemy nasze usługi w całym kraju , również w całym kraju udzielamy na obiektach konsultacji i podajemy wnioski pokontrolne.

Konsultacja polega na określeniu przyczyn problemu i sposobów jego likwidacji oraz na określeniu kosztów takiego procesu.
Walczymy z przyczynami a nie ze skutkami co daje gwarancje jednoznacznego rozprawienia się z problemem.
Koszt konsultacji w zależności od charakteru obiektu i rejonu zawiera się pomiędzy
300 a 1200 PLN netto.
Zachęcamy do diagnozowania problemów, jeżeli walczycie Państwo od lat bez skutku z wilgocią,
to nie znaczy że sprawa jest przegrana. To metody były błędne.

Czyszczenie ceramiki (klinkier)

kategoria: — site admin

W związku z licznymi pytaniami informujemy iż zajmujemy się czyszczeniem elewacji i ogrodzeń
z wszelkiego rodzaju uciążliwych i trudno czyszczących się nalotów i wykwitów. Oraz przeprowadzaniem po pracach czyszczących odpowiednich impregnacji.

Remonty i adaptacje.

kategoria: — site admin

Informujemy iż firma nasza wykonuje renowacje, remonty i adaptacje budynków, biur i mieszkań.

Likwidacja wykwitów

kategoria: — site admin

W związku z licznymi pytaniami informujemy iż zajmujemy się czyszczeniem elewacji i ogrodzeń
z wszelkiego rodzaju uciążliwych i trudno czyszczących się nalotów i wykwitów. Oraz przeprowadzaniem po pracach czyszczących odpowiednich impregnacji.

Remonty i adaptacje.

kategoria: — site admin

Informujemy iż firma nasza wykonuje renowacje, remonty i adaptacje budynków, biur i mieszkań.

Co kryje ściana ?

kategoria: — site admin

Tego co tak naprawdę kryje ściana nie widać gołym okiem.
Stopień zawilgocenia ścian, a raczej „zawodnienia”jest zawsze znacznie przewyższający nasze wyobrażenia..
Ściana sama nie wyschnie w lato i problem sam nie minie a wręcz przeciwnie tyko się pogorszy.
Konieczna jest ingerencja mająca na celu przywrócenie optymalnej sytuacji.
Pamiętajmy to co widać na powierzchni ściany nie jest miarodajne i nie przystaje do obrazu całości.

Przykłady tego co w ścianie piszczy.

Prace w zimie

Bardzo często spotykamy się ze stwierdzeniami, że na wiosnę trzeba będzie przystąpić do prac (chodzi tu o nasze usługi), bo obecnie jest jesień lub zima i trzeba poczekać do wiosny.
To przekonanie jest błędne. Wywodzi się z historycznych zaszłości co do siły roboczej i sezonowości
w branżach.
Większość prac, szczególnie remontowych, można wykonywać cały rok. Są prace wymagające szczególnego komfortu termicznego i te prace zewnętrzne są, jak najbardziej, sezonowe.
Przystępując do prac w okresie jesienno- zimowym dodatkowym bonusem jest cena (posezonowa),
odbiegająca znacznie od tej z okresu nasilenia prac.
Zdajemy sobie sprawę, że większość osób, które w ten sposób mówią, wstydzi się powiedzieć lub nie chce powiedzieć po konsultacji wprost, że nie są zainteresowani naszymi usługami tylko, że woli poczekać do wiosny.
Z drugiej strony słyszymy często stwierdzenia, że poczekajmy aż całość podeschnie w lato to przystąpimy do prac. Nic bardziej mylnego. Warunkiem przeprowadzenia prac odtwarzających izolację i mających na celu osuszenie jest praca na odpowiednio wilgotnej ścianie, poza tym ściana w lato tylko pozornie wysycha. W środku jest cały czas mokra.
Pamiętajmy: nie czekajmy do wiosny i lata. Szkoda naszego zdrowia i portfela

Pompowanie wody z piwnic

kategoria: — site admin

Wypompowywanie wody z piwnic do których dostaje się woda gruntowa jest po pierwsze nie zgodne z prawem a po drugie działa odwrotnie do oczekiwanych efektów.
Wypompowywując wodę czy z wykonanej w piwnicy studzienki(depresji)czy z posadzki kierujemy wszystkie cieki wodne z okolicy po nasz budynek gdyż woda podąża tam gdzie ma odbiór.
Efektem takiego działania jest drastyczne pogorszenie stosunków wodnych pod budynkiem i w okolicy a ponad to pogorszenie mechaniki gruntu co może doprowadzić do katastrofy budowlanej.
Powodem tego jest płynna konsystencja gruntu na skutek dużej ilości wody i wymywania z wypompowywaną wodą cząsteczek gruntu.
Niestety metoda ta jest dość powszechnie stosowana.
Przykłady wody w piwnicach w galerii

Nigdy w ten sposób.

Skutki mokrej zimy

kategoria: — site admin

Obecna zima nie jest mroźna i suchą lecz jak widać ciepła i wilgotna.
Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest większa niż zwykle ilość konsultacji z naszej strony gdyż
warunki takie bezwzględnie obnażają takie wady jak brak prawidłowej wentylacji i mostki termiczne co w połączeniu z dużą wilgotnością powietrza i szczelnymi oknami daje opłakane skutki w postaci ataków zagrzybienia w miejscach kondensacji pary wodnej na ścianach. Również brak lub
korozja izolacji poziomej widoczna jest na ścianach w lokalu znacznie wyraźniej niż w zwykłych warunkach. Problem dotyczy również budynków docieplonych bez naprawy izolacji przeciwwilgociowych lecz tu odpada mostek termiczny jako jedna z przyczyn.
Najlepszym przykładem mokrych i lekkich zim są okolice Wiednia.

Opaski relikt lat 70

kategoria: — site admin

Betonowe lub inne nie przepuszczalne opaski w około budynków to najgorsza metoda walki z wilgocią jaką można wymyślić.
Wilgotność gleby jest jednakowa po opadach i roztopach pod opaską i poza nią jednak w czasie wysychania gleby ta pod opaską nie wysycha nigdy lub znacznie później niż gleba nie zakryta
tworząc w około budynku bufor wilgociowy, co w połączeniu z wadliwą izolacją przyśpiesza
procesy destrukcji.
Rolą opaski jest zachowanie estetyki cokołu, chodzi o to aby woda odbijając się od ziemi nie
budziła błotem elewacji. Z tego powodu opaski należy wykonywać przepuszczalne(oddychające)
np. z grubego żwiru. Z naszej praktyki wiemy iż jest to najczęściej popełniany błąd w próbach izolacji i świadczy o kompletnym braku znajomości problemu.
Opaska i jej efekty

Inny kardynalny błąd

Groźne sole.

kategoria: — site admin

Przez lata ceramika budowlana potrafi zmagazynować duże ilości azotanów, chlorków i siarczanów.
Krystalizacja soli powoduje mechaniczne niszczenie ceramiki poza tym sól jako materiał wysoce higroskopijny absorbuje dodatkowe duże ilości wilgoci z otoczenia i magazynując je w powierzchniowej warstwie muru w dodatkowy sposób pogłębiając problem zawilgocenia .A cykle krystalizacji i absorbcji wilgoci wraz z migracją soli uszkadza mechanicznie jeszcze skuteczniej. Dlatego jakiekolwiek próby ratowania przed wilgocią bez ingerencji w sprawy soli są mało skuteczne.
Zmagazynowane sole.

Zagrzybienie budynku a jego trwałość

kategoria: — site admin

Poza zgubnym wpływem na zdrowie mieszkańców i użytkowników budynków. Grzyby mają fatalne skutki dla
jakości substancji budynku gdyż w reakcji zakwaszania środowiska powodują korozję ceramiki budowlanej, tynków, dezintegrację cegły i innych elementów budynku oraz podnoszą poziom zawilgocenia a w elementach drewnianych doprowadzają do osłabienia ich wartości konstrukcyjnych i w nie długim czasie do całkowitego ich zniszczenia poprzez rozkład celulozy i ligniny za pomocą enzymów na cukry którymi się odżywiają.

Błędne decyzje.

kategoria: — site admin

Pamiętajmy że w przytłaczającej ilości przypadków odkopując budynek i smarując ściany bitumitami (plus folia kubełkowa) pogarszamy stan budynku zamykając wilgoć w ścianach.
Dodatkowo pogarszamy stan wykonując betonowe lub inne nie przepuszczalne opaski w około budynku. Są to metody tak zwanej złotej rączki i czynią więcej szkody jak pożytku.
Więcej o problenie w galerii “Spacerkiem po Lęborku”
Inne błędne rozwiązania

Problemy po wymianie okien.

kategoria: — site admin

Konsekwencją wymiany okien na szczelne plastikowe lub drewniane dość często jest zagrzybienie w lokalu szczególnie w glifach okien i na stykach ścian ze sobą z posadzką i sufitem.
W takich przypadkach konieczna jest konsultacja w celu określenia sposobu likwidacji przyczyn jak i samego odgrzybienia. Problem dotyczy wszystkich rodzajów substancji budowlanej i występuje
niezależnie od konstrukcji i przeznaczenia obiektu.
Problem ujawnia się od 3 miesięcy do dwóch lat od wymiany okien.
Widoki po wymianie.

Przed izolacją termiczną

kategoria: — site admin

Przed wykonaniem izolacji termicznej budynku zbadaj jakość izolacji i zawilgocenie ścian .
Odtworzenie izolacji i osuszenie ścian przed izolacją termiczną jest tańsze i nie powoduje dodatkowych kosztów poprawek docieplenia.
Docieplając zawilgocony budynek zamyka się wilgoć w ścianach i powoduje gwałtowny wzrost wilgotności i zagrzybienia.
Koszt ekspertyzy jest niski a uchroni przed błędnymi decyzjami i eskalacją kosztów.
Docieplanie i wilgoć foto

Dbajmy o Zdrowie !

kategoria: — site admin

„Time” opisuje przypadek odkrycia w jednym z domów w stanie Teksas grzyba o łacińskiej nazwie stachybotrys atra, który może powodować rozmaite schorzenia, począwszy od zapalenia zatok po najcięższe schorzenia mózgu. Inspekcja budowlana nakazała natychmiastową ewakuację mieszkańców, w tym przypadku jednego małżeństwa. Kobieta , bo to ona wraz z mężem musiała opuścić dom w ciągu 30 minut, w 1998 r. chorowała na raka piersi. Po dwóch latach remisji choroba ostatnio powróciła. Nie mogła też wyzbyć się dotkliwego pieczenia oczu i kaszlu, który męczył ją, kiedy była w łazience. Po stwierdzeniu zagrzybienia budynku z trudem przyszło jej zapomnieć o domu, wartym kilkaset tys. USD.
Stanowi to jeszcze nie do końca rozwiązany problem natury prawnej. Ponieważ trujące grzyby mogą się zalęgnąć właściwie w każdym budynku prywatnym oraz w budynkach użyteczności publicznej, są dziś postrzegane jako prawdziwa plaga. Towarzystwa ubezpieczeniowe zmuszane są drogą sądową do wypłacania ogromnych odszkodowań za domy rozebrane z powodu zagrzybienia(w USA). W innych przypadkach milionowe odszkodowania płacone są (w USA) za utratę zdrowia z powodu obecności grzybów w elementach konstrukcyjnych budynków czy w wodzie wodociągowej.
I chociaż badania nad szkodliwością tego typu grzybów wciąż trwają i można stwierdzić, że są one powodem reakcji alergicznych, zachorowań na astmę, chorób układu oddechowego, zaś grzyb o nazwie aspargillus może powodować chorobę nowotworową, ale wciąż trudno udowodnić, że zagrzybienie powoduje krwawienie z nosa lub zaburzenia psychiczne.
Jak dotąd towarzystwa ubezpieczeniowe nie zawierają umów ubezpieczenie na obecność grzybów w budynkach. Pojawili się natomiast adwokaci specjalizujący się w wygrywaniu tego rodzaju procesów. Niektórzy poszkodowani podpalają własne domy, ponieważ są ubezpieczani od pożaru. To można uznać z pewnością za radykalne rozwiązanie.

W polsce nikt głośno o tym nie mówi bo problem dotyczy dużego procentu substancji budowlanej tak nowej jak i starej a przyczyny takiego stanu są wielorakie.